Espai de transparència

Objecte social

A/ Millorar l’accés a l’habitatge

Millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu segons el qual la propietat, la cessió o els drets del sòl i dels immobles recauen en la Cooperativa, mentre que les seves sòcies i socis cooperativistes disposen del dret d’ús indefinit de cadascun dels espais privats i de les parts comunes.

B/ Evitar l’especulació

Eliminar els beneficis purament especulatius i aconseguir de forma preferent finançament ètic i solidari per dur a terme les seves operacions.

C/ Promoure habitatge digne

Promoure habitatge digne sense que aquest passi pels circuits convencionals del mercat immobiliari, així com locals comercials o altres espais, a través de la generació de formes de titularitat col·lectiva, posant el focus en l’ús efectiu de l’habitatge, els espais comuns i comunitaris, o dels locals.

D/ Gestionar recursos

Fer les gestions oportunes per a l’obtenció dels recursos necessaris per dur a terme la seva activitat, inclosos els préstecs, subvencions o participacions en el capital, ja sigui per part d’organismes públics com privats, així com les tasques derivades de la seva amortització i cancel·lació.

E/ Garantir un bon manteniment

Dur a terme l’administració i garantir el bon manteniment dels edificis sobre els quals la Cooperativa exerceix la titularitat, així com el cobrament d’amortitzacions, interessos i quotes a les seves sòcies i socis, per la prestació de serveis generals que les edificacions requereixin.

F/ Fomentar la diversitat

Fomentar la diversitat cultural, econòmica i generacional de les diferents persones, i la seva interrelació a través d’espais comuns que permetin desenvolupar activitats lúdiques, comercials o de serveis que enriqueixin la convivència social, respectin el medi ambient i cobreixin mancances de serveis per a la comunitat.

G/ Fomentar l’autogestió

Fomentar l’autogestió, la participació i la codecisió en el disseny, la construcció, la gestió i el manteniment de l’habitatge, eliminant, en la mesura del possible, costos d’intermediaris i fomentant una implicació activa dels usuaris i usuàries.

H/ Prioritzar el respecte al medi

Donar prioritat a l’aspecte ambiental, econòmicament assolible a través d’habitatges de disseny passiu o de baix consum energètic, amb la generació local, descentralitzada i autogestionada d’energia renovable. I, en el mateix sentit, fomentar durant la vida de l’habitatge l’assoliment de cicles locals i tancats d’energia, aigua i residus.

I/ Vetllar per tothom

Atendre les necessitats específiques de determinats col·lectius, com ara la gent gran, amb diversitat funcional o amb necessitats especials, a l’hora de construir o rehabilitar habitatges, podent comprometre un percentatge dels habitatges per ús i gaudi en condicions de dignitat per a persones incloses en aquests col·lectius.

J/ Proveir de serveis

Proveir o facilitar a les sòcies i socis usuaris destinataris d’un dret d’ús sobre un habitatge o local propietat o gestionats per la cooperativa de tots aquells serveis o productes que puguin millorar llurs condicions de vida o el desenvolupament de llurs activitats.

K/ Fer comunitat

Proveir dels espais necessaris que permetin les relacions generacionals que afavoreixen la vida comunitària.

L/ Fer comunitat

Participar en projectes veïnals i ciutadans que fomentin la cultura de la cooperació, relació i desenvolupament, fins i tot preveient l’existència d’espais per dur a terme projectes de base comunitària, oberts a la ciutat i a una gestió participada.

M/ Promoure el patrimoni

Promoure, difondre i estudiar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, cultural i etnològic, inclosa la compra i rehabilitació d’immobles patrimonials o culturals, sobre els quals la cooperativa en sigui la propietària o en tingui un dret d’ús, cessió, dret de superfície o dret similar, així com els bens mobles, jaciments arqueològics o altres tipus d’objectes o fons patrimonials inclosos en aquests immobles”

Assemblea i Consell rector

Millorar l’accés a l’habitatge mitjançant un model no especulatiu segons el qual la propietat, la cessió o els drets del sòl i dels immobles recauen en la Cooperativa, mentre que les seves sòcies i socis cooperativistes disposen del dret d’ús indefinit de cadascun dels espais privats i de les parts comunes.

  • Maria Queralt Blasi, presidenta.
  • Llorenç Casanova Fernández, secretari.
  • Jordi Escoda i Cusidó, tresorer.

(cap d’aquests càrrecs són remunerats)

Subvencions

Consulta les subvencions concedides a la Cooperativa d’habitatges i locals “La Titaranya”

Clica aquí

Estatuts

Consulta els estatuts de la Cooperativa d’habitatges i locals “La Titaranya”

Clica aquí

Exercici 2019

Consulta els comptes de la Cooperativa d’habitatges i locals “La Titaranya”. Exercici 2019

Clica aquí

Exercici 2020

Consulta els comptes de la Cooperativa d’habitatges i locals “La Titaranya”. Exercici 2020

Clica aquí

Exercici 2021

Consulta els comptes de la Cooperativa d’habitatges i locals “La Titaranya”. Exercici 2021

Clica aquí

Exercici 2022

Consulta els comptes de la Cooperativa d’habitatges i locals “La Titaranya”. Exercici 2022

Clica aquí