LA TITARANYA és una cooperativa d’habitatges i locals socials en cessió d’ús. L’objectiu és dotar-nos d’habitatge assequible per a tota la vida, així com recuperar el centre històric de Valls impulsant habitatges, locals i espais amb alt contingut social i transformador, amb criteris de sostenibilitat i en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària.L’actual promoció acollirà entre 17 i 19 habitatges i entre 6 i 9 locals socials i comercials, ocupant en total 2400m2

COM FUNCIONA EL DRET D’ÚS?

Ni lloguer, ni compra. Ens basem en un model de tinença molt arrelat en d’altres països, no especulatiu, que posa al centre els seus habitants i no els beneficis d’interessos especuladors. La propietat és col·lectiva i les sòcies tenen el dret d’ús indefinit de l’habitatge, fent una aportació al capital social, que es retorna si s’hi renuncia. Les sòcies fan aportacions mensuals, per sota del preu de mercat de lloguer.

QUINS AVANTATGES TÉ?

Gaudir d’un dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d’una aportació de capital inicial i una quota d’ús mensual assequible. El mercat de lloguer no t’assegura estabilitat a llarg termini.

La participació i la gestió col·lectiva permeten introduir sistemes passius i actius d’estalvi energètic i millora del confort, reduint l’impacte ambiental i els consums i generant estalvi econòmic a les persones que hi participen. Hi ha una aposta per consums associats que generen estalvi i màxima eficiència, així com espais i serveis compartits.

Reutilitza el parc residencial existent i consolida la trama urbana al generar nou habitatge als buits urbans disponibles.

Situa en el centre de l’activitat econòmica la satisfacció de les necessitats de les persones i de les comunitats, la sostenibilitat del projecte i la del seu entorn i s’allunya de criteris basats en el lucre o la rendibilitat. La cooperativa té la voluntat de dotar-se d’un fons de solidaritat per ajudar les sòcies en moments complicats.

Formar part d’una comunitat solidària i compromesa amb els seus veïns i l’entorn que habita, crear i gaudir dels vincles personals que genera un projecte així.

COM S’ORGANITZA LA COOPERATIVA?

La cooperativa es regeix pels seus Estatuts i pel seu document de Règim intern, que estableix com s’organitza la cooperativa i es pot modificar o ampliar de comú acord per les seves sòcies. Els seus òrgans de govern són el Consell Rector i l’Assemblea General, on totes les sòcies hi tenen veu i vot.

Formen part del projecte entitats de referència a nivell nacional, com la cooperativa de serveis financers ètics Coop57 i La Dinamo Fundació, especialitzada en l’impuls de cooperatives d’habitatge. També en formen part entitats locals com el Casal Popular La Turba i L’Economat SCCL.

PUC FORMAR-NE PART O COL·LABORAR-HI?

Pots fer-te sòcia habitant, per poder accedir a un habitatge o en cas de ser una entitat, per poder accedir a un local.

Pots fer-te sòcia col·laboradora per donar suport al projecte. Com a tal, a més pots fer una aportació voluntària al capital social de la cooperativa, pactant-ne la remuneració i termini de retorn. Participant en les campanyes de micro-mecenatge que s’aniran fent, adreçades tant a persones de Valls i d’arreu com a entitats i empreses.

També pots fer qualsevol tipus de donació i participar en les activitats d’autofinançament que s’organitzaran.